Badania i dukumenty

Karta Charakterystyki
( ang. MSDS, Material Safety Data Sheet)

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2008/WE[REACH], Karta Charakterystyki Produktu jest dokumentem informującym o zagrożeniach oraz zarządzaniu ryzykiem wynikającym z użycia, transportu oraz przechowywania i utylizacji danej substancji lub mieszaniny. Według obowiązujących przepisów unijnych i transportowych, międzynarodowych, każda substancja musi posiadać MSDS, czyli kartę charakterystyki, nawet, jeżeli jest substancją bezpieczną (dotyczy również kosmetyków). Dokument przekazywany jest w łańcuchu dostaw pomiędzy importerem/producentem a dalszym użytkownikiem.

Nadrzędnym celem Karty Charakterystyki jest funkcja informacyjna o potencjalnych zagrożeniach wynikających z kontaktu z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi, metodach minimalizowania ryzyka, jak również sposobach postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej. Dane dotyczą: sposobu użycia, użycia niezgodnego z zastosowaniem i pierwszej pomocy dla osoby poszkodowanej, warunków w transporcie samochodowym ADR i lotniczym IATA, dane dotyczące ochrony środowiska, możliwości pierwotnych i wtórnych reakcji niebezpiecznych dla ludzi, sprzętu i środowiska naturalnego, itp.

Zabronione jest stosowanie substancji i mieszanin(dotyczy również wszystkich kosmetyków), bez wymaganej dla nich karty charakterystyki !!!

Karty Charakterystyki wykorzystywane są przede wszystkim przez użytkowników prowadzących działalność zawodową i mają na celu umożliwienie im podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

zobacz więcej informacji
Za prawidłowość przygotowania i wprowadzenia do obrotu Karty Charakterystyki odpowiada producent, jego przedstawiciel lub importer danego produktu chemicznego (lub kosmetycznego). Ponadto, Karta Charakterystyki powinna być aktualizowana i uzupełniona zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, przy każdej zmianie prawnej.

Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi ekspertów, Laboratorium DermiCos, jest w stanie zapewnić, iż dokumentacja państwa produktów będzie opracowana zawsze rzetelnie i zgodnie z aktualnymi przepisami – zarówno unijnymi jak i krajowymi. Karty są opracowywane przez specjalistów z danej branży.

Oferujemy:

  • ocenę posiadanych przez Państwa kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami wraz z programem naprawczym przygotowanym specjalnie dla Państwa firmy,
  • opracowywanie kart charakterystyki na podstawie pierwotnych danych (receptury),
  • przygotowanie kart charakterystyki z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008,
  • zlecanie i opiniowanie badań, niezbędnych do uzupełnienia lub tworzenia nowych Kart Charakterystyk. Badania zlecane są w ośrodkach badawczych, posiadających certyfikaty GLP(Good Laboratory Practice – Dobra Praktyka Laboratoryjna)

 

Raport Bezpieczeństwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych, każdy produkt kosmetyczny wprowadzony do obrotu powinien posiadać Raport Bezpieczeństwa (Safety Assessment).

Safety Assessment, czyli ocena bezpieczeństwa kosmetyku to wieloetapowa, skomplikowana procedura. O dopuszczeniu produktu kosmetycznego do sprzedaży decyduje Safety Assessor. Przeprowadza ocenę bezpieczeństwa produktu na podstawie odpowiednich informacji.

Raport musi być uaktualniany w razie pojawienia się nowych doniesień naukowych i danych toksykologicznych dla substancji, jak również przy zmianach w recepturze, specyfikacji surowca, czy zmianach w ustawodawstwie.

Sporządzenie takiego raportu z oceny bezpieczeństwa przez Safety Assessora jest podstawą dla producenta do podjęcia decyzji o wprowadzeniu kosmetyków do sprzedaży.

Oferujemy:

Laboratorium DermiCos oferuje Państwu możliwość sporządzenia Raportu Bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Na podstawie informacji otrzymanych od Państwa tj. skład produktu, specyfikacja dla poszczególnych składników, a także wyniki badań gotowego produktu nasz specjalista tzw. Safety Assessor oceni poziom bezpieczeństwa i wyda stosowny certyfikat tak zwany Safety Assessment dotyczący Państwa produktu.

Loading...